آهنگ سنسیز بن نفس آلامام با صدای امراه اولش با صدای ویولون سوزناک شروع میشه

بو آشک بویله بیته مز

بوراکما ترکتمه بنی

بو آشک بویله بیتامز

بوراکما ترکتمه بنی

آتما بنی اولوملره

آتما بنی ظلوملره

گوتور بنی گیتی این یره

سن سیز بن نفس آلامام
بورا لاردا ایش دورامام
تک باشونا یانموز کالامام

سنین کوکو نه اوزلاریم
هپ یولارو نه گزلاریمگوتور بنی گیتی این یه ره

آشکم در بنی یاشاتا

بنی حیاتا باغلایان

آتما بنی اولوملره

آتما بنی ظلوملره

گوتور بنی گیتی این یره

سن سیز بن نفس آلامام
بورا لاردا ایش دورامام
تک باشونا یانموز کالامام

سنین کوکو نه اوزلاریم
هپ یولارو نه گزلاریمگوتور بنی گیتین یه ره


دانلود این آهنگ