آهنگ نگو دیگه نمیام با صدای احمد آزاد

دیدی شدم عاشق بر چشم سیاهت ... آتش زدی برجا با برق نگاهت

....دانلود این آهنگ