آهنگ زیباو آرام  آلاهیم نیدی گوناهیم - ابراهیم تاتلیسس نابغه ی موسیقی ترکیه

در کلیپ این آهنگ پینار دیلشکر هم بازی کرده بود که خود از خواننده های نامی ترکیه است.دانلود این آهنگ